fbpx

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

1.1. Adatkezelő: E-Szoftver Kft.(1191 Budapest, Üllői út 178. Adószám: 14171059-2-43, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-892102) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a Szerviz Programom érdeklődőkkel való megismertetését, a felhasználók supportját és a hozzákapcsolódó technikai és ügyviteli feladatokat esetében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások, valamint az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.
1.3. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 105499, aminek adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szoftver szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. Nem természetes, jogi személyek esetén az adatkezelés a szoftver használatának jogos érdekében történik.

2.4. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.5. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja
3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az érdeklődőkkel való megismertetése, a szolgáltatás felhasználóinak supportja, tájékoztatása, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

4. A kezelt adatok köre
4.1. Érdeklődők esetében (hírlevél feliratkozók – „demó letöltők”): Név, Cégnév, E-mail cím és Telefonszám
4.2. Felhasználók esetében: Cégnév, székhely, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail címe és Telefonszáma
4.3. Az Adatkezelő az Érintettektől a honlapon névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:
Érdeklődök esetén a hírlevélről való leiratkozásig
Felhasználók esetén a megrendelt szolgáltatás megszűnésétől számított 8 évig – tekintettel a szoftver NAV megfelelőségére és lejelentési kötelezettségünkre
5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel.
5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja
6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes letöltési űrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon (pl. az Adatkezelő telephelyén) közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.
6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
1. az Adatkezelő munkatársai;
2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes és üzleti adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás
7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását:
Tárhely szolgáltatás: Webhosticon Kft. (1081 Budapest, Légszesz u. 4.; adószám: 23023071-2-42)
Tárhely szolgáltatás: Tárhely.Eu Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14; adószám: 14571332-2-42 )

8. Adatbiztonság
8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
9.1. Az Érintett
1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha
1. a kezelése jogellenes;
2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt;
5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat
10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
3. Honlap: www.naih.hu
4. Telefon: +36 (1) 391-1400
5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyoldalú módosíthatóság
11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.